I. Đối tượng

  • Mentor (Chuyên gia tư vấn BĐS) đang hỗ trợ và phát triển Sàn liên kết, connector

II. Mục đích

  • Giúp Mentor mới nắm được các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc. Những phẩm chất cần có của một Mentor chuyên nghiệp.

Khóa học

Kỹ năng và Phẩm chất của người Mentor
Kỹ năng và phẩm chất cần thiết của người Mentor 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Kỹ năng và phẩm chất của Mentor – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

MUA KHÓA HỌC
  • 1.000.000 
  • 365 Days
56 Sinh viên đăng ký
© 2016 Cenland